Anna-Ślęzak-Parnikoza

Photograph

ania_slezak-parnikoza.jpg

Data of Birth

11.11.1987

Education

* Studia Podyplomowe z Waloryzacji i Ochrony Obszarów Przyrodniczych, 2013/ Special Education course of Valorisation and Nature Areas Protection – University of Gdansk, 2013 * Mgr Biologii - specjalność biologia środowiskowa, Uniwersytet Gdański, 2011/ Mgr of Biology – speciality – Ecology, Nature protection, University of Gdansk, 2011 * Lic. Biologii - Uniwersytet Gdański, 2009/ Lic. of Biology – University of Gdansk, 2009

Address of correspondence

 • Brzezina 2a, 82-340 Tolkmicko, woj. Warmińsko-mazurskie, Polska / Brzezina 2a, 82-340 Tolkmicko, woj. Warmińsko-Mazurskie, Poland
 • E-mail: ania_18-1987@o2.pl

Professional Career

 • 2013 − till now, inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie botanika, szczególnie na obszarze Polski północnej / nature inventarisations in the sphere of botanist especially on the northern Poland
 • 2011-2012 stażysta w wydziale OŚRol Starostwa Powiatowego w Elblągu/ internship in the department of OŚRol of Regional Government Administration in Elbląg

Scientific interests

 • Biologia populacyjna roślin / Population biology of plants;
 • Ochrona przyrody i ekologia / Nature protection and ecology

Practical Experience

2019

 • 1. Inwentaryzacja botaniczna dla zadania pt. Elektryfikacja LK 213 na odcinku Reda-Hel.

2017

 • 1. Inwentaryzacja porostów nadrzewnych do opracowania środowiskowego dla zadania pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa.

2016

 • 1. Inwentaryzacja botaniczna dla zadania pt. Projekt inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania ulic Poprzecznej i Spacerowej w miejscowości Straszyn.
 • 2. Inwentaryzacja botaniczna dla zadania pt. Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61–odcinek A i Odcinek B.
 • 3. Inwentaryzacja botaniczna dla zadania pt. Projekt i budowa drogi ekspresowej s-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego. Cześć 3 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Jaroszewo (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km.
 • 4. Inwentaryzacja botaniczna dla zadania pt. Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew – Białystok.
 • 5. Inwentaryzacja botaniczna dla zadania pt. Budowa drogi S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (gr. państwa) odc. od m. Szczuczyn do m. Raczki w części zadanie nr 1: m. Szczuczyn - w. Ełk Południe - dł. około 23 km, według wariantu wybranego do realizacji w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2015

 • 1. Inwentaryzacja flory dla zadania pt. Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia.
 • 2. Inwentaryzacja botaniczna dla zadania pt. Przebudowa rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie.
 • 3. Inwentaryzacja botaniczna dla zadania pt. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski.
 • 4. Inwentaryzacja botaniczno - siedliskowa na potrzeby projektowe dotyczące budowy farmy wiatrowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w okolicy wsi Zagórki, gmina Kobylnica, powiat Słupski- część I .
 • 5. Inwentaryzacja botaniczno - siedliskowa na potrzeby projektowe dotyczące budowy farmy wiatrowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w okolicy wsi Zagórki, gmina Kobylnica, powiat Słupski- część II .
 • 6. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin dla inwestycji pt. Regulacja Potoku Oruńskiego w Gdańsku -km 0+650 - 1+692
 • 7. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin dla inwestycji pt. Rozbudowa i przebudowa drogo wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy

2014

 • 1. Inwentaryzacja zieleni na obszarach nieleśnych dla zadania pt. Budowa obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214./ Inventarisation of green on non-forests areas for a Construction of East ring road of Lębork during the region road of number 214.;
 • 2. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin naczyniowych do studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku. / Inventarisation of natural habitats and vascular plants species for technical-economical-environmental plane of connecting the regional road of number 218 with Slowacki route in Gdansk.
 • 3. Inwentaryzacja botaniczna dla obszaru lokalizacji siłowni wiatrowych w Rzyszczewie oraz trasy podziemnej linii elektroenergetycznej WN do GPZ przy ul. Koszalińskiej w Sławnie / Botanical inventarisation of area of localization of the power wind stations in Rzyszczewo also routes of underground electro-power line of WN to GPZ at the street of Koszalinska in Slawno.
 • 4. Inwentaryzacja flory do opracowania środowiskowego dla zadania pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa./ Environmental expertise, especially flora inventarisation for a task: Development of regional road of number 203 on the segment of Ustka to a border of region.
 • 5. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pt.: Budowa pomostu pływającego w Matytach na jeziorze Jeziorak./ Inventarisation of natural habitats and vascular plants species for a task: Construction of floating platform in Matyty on the Jeziorak lake.
 • 6. Inwentaryzacja flory w terenie bezpośrednio sąsiadującym z kopalnią Trzebielsk./ An inventarisation of flora in territory lying directly of Trzebielsk mine.

2013

 • 1. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin naczyniowych na trzech wariantach lokalizacyjnych wschodniej obwodnicy Lęborka dla inwestycji pt. Budowa wschodniej obwodnicy Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 ./ Inventarisation of natural habitats and vascular plants species on three localization variants of east ring road of Lebork for an investment: Construction of east ring road of Lebork along the regional road number 214.
 • 2. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin na potrzeby raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. Budowa zbiornika retencyjnego Osowa II wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku Osowa./ Inventarisation of natural habitats and vascular plants species for environmental report: Construction of storage reservoir Osowa II together with the rain sewage system in Gdansk of Osowa.
 • 3. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin na potrzeby raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. Budowa linii kablowych wysokiego napięcia na Pobrzeżu Koszalińskim pomiędzy Sławnem, a Słupskiem, etap I. / Inventarisation of natural habitats and vascular plants species for environment report: Construction of cable busses of high tension on Koszalinskie Pobrzeze between Slawno, and Slupsk, stage I.
 • 4. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin naczyniowych dla zadania pt.: Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu nad linią PKP koło miejscowości Elbląg, w ciągu drogi krajowej nr 22, km 386+646 z objazdem na czas robót./ Inventarisation of natural habitats and vascular plants species for environment report: Dismantling of old and construction of new viaduct above the railway near Elblag, along the state road of number 22 km.
 • 5. Raport inwentaryzacji botanicznej wraz z określeniem wpływu na stan środowiska przyrodniczego dla inwestycji pt. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański (współautorka).

Membership

• Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot – oddział lubelski – współpracownik/ NGO `Workshop for All Beings` - the Lubelski department – volunteer)

• Local group for protection of wolf on Elbląg plateau

Publications:

2017
2014
2013
2012
2010
2009
people/anna-slezak-parnikoza.txt · Last modified: Y-m-d H:i by ivan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0